Teraz twoja ulubiona strona Wynajem mieszkan we Lwowie b?dzie ?y? przez twoje zasady! Rejestrujsie na stronie i biez udzia?u w naszej ankiecie. Teraz mo?na zdecydowa?, co b?dzie na naszej stronie! Kieruj stron? Wynajem mieszkania we Lwowie! Kieruj ?epszym! Dobowy wynajem we Lwowie mieszka? – dobra alternatywa hotelowym numerom. D?ugoterminowo wynajem mieszka?, apartamenty we Lwowie
Glowna » Korzystne informacje » Rezerwacje i warunki najmu mieszka?
Полезная информация

Rezerwacje i warunki najmu mieszka?


Og?lna informacja o naszej pracy
Lw?w - du?e centrum Zachodniej Ukrainy, z ludno?ci? 870 tysi?cy os?b.
Przez telefony wskazane na stronie internetowej  potraficie zam?wi? przez pracownik?w kompanii mieszkanie w centrum Lwowa!
Turystom naszego miasta proponuj? si? ciekawe wycieczki po Lwowie i zamkach Lw?wskiego obwodu.

Jak zarezerwowa? mieszkanie ze strony internetowej mieszkania Lw?w podobowe!
Wybierzcie mieszkanie, kt?re Wam podchodzi, i naci?nijcie przycisk Zam?v mieszkanie. Wype?nijcie form? zam?wienia i naci?nijcie przycisk Odprawi? zapotrzebowanie. Wasze zapytanie b?dzie obrobione naszym managerem w ci?gu 24 godzin.
Mo?ecie dzwoni? na dowolny wskazany telefon na stronie internetowej i zrobi? zarezerwowanie przez telefon.
Zaproponowane Wam mieszkania na stronie internetowej - to mieszkania, kt?re na 100% odpowiadaj? opisowi i fotografiom i miejscu rozmieszczenia mieszkania.

Warunki zarezerwowania mieszka? we Lwowie
Dowolne wybrane przez Was mieszkanie czy wycieczk? zaproponowan? na naszej stronie internetowej, mo?na zarezerwowa? na pewn? dat? przy terminie wynajecia od 2 i wi?cej dni.
Przy terminie wynajecia mieszkania na 1 dobe, proponujemy warianty wolnych mieszkania w dzie? przejazdu:
Z kwietnia po wrzesie?, a tak?e w okresie ?wi?tecznych dni we Lwowie obserwuje si? bardzo wysoki popyt na wynajecie mieszka?, to? rezerwujcie mieszkania co najmniej za 1 tydzie? do Waszego przyjazdu.
Przedp?ata jest obowi?zkowa dla gwarantowanych osiedlin na wybrane przez Was mieszkanie.
 
Pobyt w mieszkaniu
Tryb osiedlin i wyprowadzki
* kontrolny czas osiedlin w mieszkanie we Lwowie jest 12:00;
* kontrolny czas wyprowadzki z mieszkania jest 12: 00;
* w razie kiedy klient przyje?d?a na pobycie do 12:00, a poprzedni klient wyprowadza sie w 12:00, to w tym wypadku mocy prawnej nabiera regu?a: wyprowadzenie z mieszkania w 11-00, a nast?pne osiedliny w mieszkanie 12:30 (odprowadzony czas 1,5 godziny jest na sprz?tanie mieszkania).
Pracuje my za takimi samymi regu?ami, jak i hotele w Lwowie.

Regu?y pobytu z zwierz?tami
Pobyt z zwierz?tami w nadanych na stronie internetowej mieszkaniach jest zabroniony.
Je?li planujecie przywie?? ze sob? zwierz?, powinni?cie przy zarezerwowaniu mieszkania zawczasu uprzedzi? o tym managera.
Bez poprzedniego pozwolenia przy osiedlinach z zwierz?ciem, Wam mo?e by? odm?wiono w
Bez poprzedniego pozwolenia przy osiedlinach z zwierz?ciem, Wam mo?e by? odm?wiono w pobycie, bez powrotu przedp?ata .

Tryb osadnictwo do mieszkania:
Po przybyciu do Lwowa, dzwonicie nam na wskazane w kontaktach telefony, i m?wimy Wam adres mieszkania, gdzie Was czeka nasz manager.
 
Jak czyni? p?at? za mieszkania we Lwowie
Przy wynajmowaniu mieszkania we Lwowie podpisujecie umow? o dobowym wynajmowaniu, op?acacie po rachunku pe?ny termin Waszego pobytu, otrzymujecie informacyjny list z adresem i telefonem mieszkania i klucz od mieszkania.
W dzie? waszego odjazdu, nasz manager przyjdzie do mieszkania, ?eby zabra? klucz i sprawdzi? sprawno?? do u?ytku techniki i mebli.

Musicie dok?adnie powiedzie? naszemu managerowi czas Waszego odjazdu.
Co jest w??czone do kosztu mieszkania
Do kosztu mieszkania w??czone: kuchenne naczynie, r?czniki, koszt elektryczno??i, gor?ca i zimna woda, internet.
 
Terminy wynajmowania mieszkania
Mieszkania mog? by? wynajente od 2 do 30 dni. Ich cena sk?ada sum? dobowych kosztow pobytu.
W koszt mieszkania s? w??czone: po?cielowe i kuchenne narz?dzia, r?czniki,
W koszt mieszkania s? w??czone: po?cielowe i kuchenne narz?dzia, r?czniki, koszt elektryczno??i, gor?ca i zimna woda, us?ugi internetu.
Mieszkania we Lwowie dobowe mo?na zarezerwowa? z naszej strony internetowej: wype?ni? zapotrzebowanie, czy zadzwoni? do nas przez dowolny wskazany na stronie internetowej telefon.
 
Skasowanie zarezerwowania mieszkania w Lwowie
W razie nie przyjazdu albo skasowania waszego zarezerwowania przez telefon, przedp?ata nie powraca sie.
W razie przemiany daty waszego przyjazdu przedp?ata nie powraca
W razie przemiany daty waszego przyjazdu przedp?ata nie powraca sie. W tym wypadku poprzedni zarezerwowanie kasuje si?, i mieszkanie rezerwuje si? na nowe daty.
Je?li odje?d?acie wcze?niej zarezerwowanego terminu, sp?acona suma nie powraca
Je?li odje?d?acie wcze?niej zarezerwowanego terminu, sp?acona suma nie powraca sie.

Wyprowadzka z mieszkania
Wyjazd klienta z mieszkania jest zawsze warunkowany zawczasu.
Wyjazd klienta z mieszkania jest zawsze warunkowany zawczasu.
W mieszkaniach jest informacyjny list dla turysty, gdzie s? wskazane telefony manager?w, a tak?e numery telefon?w nie drogich us?ug taks?wki Lwowa.
G??wnym warunkiem przy zako?czeniu pobytu turysty w mieszkaniu, zg?asza si? obecno?? naszego  managera kiedy odje?d?acie z mieszkania.
Nasz wsp??pracownik sprawdza stan mieszkania, przyjmuje u klienta klucze i przy konieczno?ci wydaje dokumenty na pobyt.
 
Nasze gwarancje
Na rynku mieszka? dobowych pracujemy z 2004 roku. Wszystkie foto mieszka? na naszej stronie internetowej w ca?o?ci odpowiadaj? rzeczywisto?ci.
Przy powstaniu nieprzewidzianych okoliczno?ci (nie ma o?wietlenia w domu, uszkodzenie kot?a ogrzewania, uszkodzenie pompy przedstawienia wody, rozbite szk?o w mieszkaniu i tak dalej) zaproponujemy dla Was drugie mieszkanie we Lwowie, co ma?o r??ni si? od tego, kt?re rezerwowali?cie.
Dla nas bardzo wa?nie, ?eby klient us?ugami kompanii pozosta? zadowolony!

Bezpiecze?stwo pobytu w mieszkaniu dobowym Lw?w
Zawsze my?limy o bezpiecze?stwie pobytu klient?w.
Nasza kompania proponuje wynaj?? mieszkanie, tylko w centralnej cz??ci Lwowa.
Nasza kompania proponuje wynaj?? mieszkanie, tylko w centralnej cz??ci Lwowa.
Centralna cz??? Lwowa - to historyczno-architektoniczna cz??? miasta, co pi?knie ochrania si?, i tu w zasadzie s? skupione biura du?ych kompanii i pa?stwowych organizacji, handlowych centr?w i sklep?w.
Wsp??pracownicy naszej kompanii przeszli ?сis?y wyb?r i z nimi przeprowadza si? sta?y instrukta? w celu bezpiecze?stwa pobytu turysty.
Wsp??dzia?anie z organami ?cigania Lwowa, instrukcja zachowania turysty w razie powstania nieprzewidzianych okoliczno?ci i sytuacji to s? por?czenia bezpiecze?stwa pobytu w naszych  mieszkaniach.